Shërbimet

Ekipet tona të specializuara janë gjithmonë të gatshme të kryejnë edhe detyrat më të ndërlikuara të ndërtimeve dhe të instalimeve elektrike si dhe mirëmbajtjen e tyre. Për këto punë ekipet tona posedojnë teknikën më moderne dhe shfrytëzojnë materialet më kualitative me të cilat garantojnë siguri dhe kualitet afatgjatë të punëve të kryera.
Kompania kryen në përgjithësi këto punë-shërbime:

✹ Ndriçime publike 

Sinjalizim urban.

Sherbim 24 orë  me platform(Korp) deri ne 20 metra 

Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizime në rrugë

✹ Ndërtime të ujësjellësve dhe të kanalizimeve

✹ Kanale dhe impiante kullimi dhe vaditjeje

✹ Punime mbrojtëse të sistemeve hidraulike – çimentim etj.

Përforcime themelesh dhe punime nëntokësore

✹ Themele të veçanta

✹ Instalime të sistemeve hidra-sanitare në objekte civile, bujqësore

✹ Instalim për n/stacionet, kabinat e transformatorëve – linja e tensionit të mesëm

✹ Instalim të linjave dhe të kabinave elektrike të T.U.

Instalim të linjave për telefoni, radiotelefoni, televizive, citofoni, dhe mirëmbajtje

✹  Pastrime të sipërfaqeve urbane

✹ Mirëmbajtje dhe zhvillim të dekorit në mjedise

✹ Ndërtime të larta dhe të ulëta

Terrene sportive

Leave a Comment